برخی دلالت های تربیتی در رسائل اخوان الصفا(قرن چهارم)
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی-پژوهشی تربیت اسلامی شماره11 سال 5
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله با استناد مستقیم به رسائل اخوان الصفا، پاره ای از دلالت های تربیتی ره یافته در آنها کشف و پیش رو نهاده شده است: چیستی، امکان، ضروت، هدف ها، اصول، عوامل، مراحل، روشها.