نهاد آموزشی مکتب در قیروان(قرن سوم) به روایت ابن سحنون
51 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه علمی- پژوهشی تربیت اسلامی شماره 14، بهار و تابستان 91
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به شرح و شکافت تربیت در مکتب در قرن دوم در قیروان پرداخته شده است. اساس مقاله کتاب آداب المعلمین ابن سحنون است.