فلسفه سینوی تربیت
65 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه علمی- پژوهشی حکمت سینوی، زمستان 92
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله فلسفه تربییت در آثار بوعلی بررسی شده است مقاله با استقاده مستقیم از آثار بوعلی قلمی شده است و مسائل چون: چیستی، تعریف، امکان، هدفها، عوامل، مراحل، روشهای تربیتی از نگاه بوعلی در آن بازکاویده شده است.