دلالت‌های تربیتی در آثار جاحظ
51 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش نامه اخلاق، شماره 15، بهار 91
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگرشهای تربیی عمر بن بحر جاحظ در آثار پر شمار او پراگنده است این مقاله با استناد مستقیم به آثار جاحظ مفاهیم تربیتی را کشف و بررسی کرده است.