تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دیپلم 
 
علوم تجربی و فرهنگ و ادب 
دبیرستان 
 
سطح 3